Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dodavatelů / odběratelů zboží a služeb

Úvodní informace

Společnost MPK Toys CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje dodavatelů / odběratelů zboží a služeb, kteří jsou fyzickými osobami podnikateli (dále jen „Dodavatelé / Odběratelé“), na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jen „Nařízení“), a to za stanovenými účely, jakož i způsoby a prostředky zpracování, které vždy odpovídají příslušnému právnímu titulu ve smyslu článku 6 Nařízení.    

Tato Informace o zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů obsahuje jednak transparentní informace ve smyslu ustanovení článků 13 a 14 Nařízení, jakož i poučení o právech subjektů údajů ve smyslu ustanovení článků 15 až 22 Nařízení.

Správce osobních údajů

Společnost MPK Toys CZ s.r.o., se sídlem Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 273 51, IČO: 248 46 724, vystupuje ve vztahu k osobním údajům Dodavatelů / Odběratelů v právním postavení správce osobních údajů (dále také jen „Správce“).  

Správce nese odpovědnost za zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů a jiných skupin subjektů údajů a v tomto směru přijal interní organizační, technická a další opatření k zabezpečení a ochraně zpracovávaných osobních údajů, která jsou upravena ve Směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů u společnosti MPK Toys CZ s.r.o. (dále jen „Směrnice“).  

Dodavatelé / Odběratelé mají právo se na společnost MPK Toys CZ s.r.o. jakožto Správce obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat u Správce svá práva subjektů údajů, a to:

 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce k rukám paní Dagmar Volfové
 • elektronicky na e-mailovou adresu: dagmar.volfova@simbatoys.cz

Zpracovatelé osobních údajů

Správce smluvně pověřil k dalšímu zpracování osobních údajů následující zpracovatele:

 • XB-1, s.r.o. se sídlem Glowackého 554/4, 181 00 Praha 8
 • Simba Toys CZ, spol. s r.o. se sídlem Unhošť, Lidická 481, okres Kladno, PSČ 27351
 • MPK Toys, s.r.o. se sídlem Hviezdoslavova 5, 971 01 Prievidza
 • AUTOSTYLE PARK s.r.o. se sídlem Praha 9 - Holešovice, Dělnická 1484/69, PSČ 19000
 • LUNCA TRANS s.r.o. se sídlem Praha 10 - Vinohrady, Korunní 2569/108g, PSČ 101 00

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává vybrané osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů za následujícími účely:

 • plnění obchodní smlouvy/ jednání o obchodní smlouvě;
 • plnění povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;
 • realizace kontaktů a vzájemné obchodní komunikace (osobní údaje kontaktních osob dodavatelů – statutárních orgánů a/nebo zaměstnanců)
 • ochrana majetku a bezpečnosti osob (záznam v návštěvní knize)

Právní tituly zpracování osobních údajů

Právním titulem ke zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů ve smyslu článku 6 Nařízení ve vztahu ke shora uvedeným účelům zpracování jsou:

 • plnění smlouvy;
 • oprávněné zájmy správce;
 • plnění právních povinností správce.

Způsoby a prostředky zpracování osobních údajů

Osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů jsou ze strany Správce zpracovávány těmito způsoby a prostředky:

 • automatizované zpracování - v IS „DataGO 4“ - adresní a identifikační údaje dodavatelů
 • manuální zpracování - v listinné podobě - obchodní smlouvy (včetně objednávek/ potvrzení objednávek), dodací listy, daňové doklady, návštěvní kniha

Kamerový systém

Kamerový systém je Správcem provozován v objektech jeho sídla/ provozovny na adrese: Unhošť, Lidická č. 481, okres Kladno, PSČ 27351, a to jako systém vybavený funkcí obrazového záznamu.

Kamerový systém je Správcem provozován za následujících podmínek:

 • účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob;
 • právní titul: oprávněné zájmy správce;
 • bez souhlasu subjektů údajů;
 • dotčené subjekty údajů: zaměstnanci a třetí osoby (dodavatelé / odběratelé a jiné návštěvy), které se zdržují/nacházejí v areálu správce;
 • kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy);
 • místo uložení záznamů: přímo v sídle/ provozovně;
 • doba zpracování/ uchovávání záznamů: čtrnáct (14) dnů ode dne pořízení záznamu
 • technické zabezpečení systému a fyzická ochrana: vyhrazená místnost pro úložiště záznamů, záznamy technicky blokovány, omezení přístupových oprávnění.

Prostory monitorované kamerovým systémem jsou viditelně označeny Informačními tabulkami, které obsahují jednak piktogram a dále krátký informační text.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Návštěv:

 • jméno a příjmení, registrační značka motorového vozidla, čas návštěvy;
 • obrazové záznamy z kamerového systému.

Údaje v návštěvní knize jsou uloženy po dobu jednoho měsíce.

Rozsah zpracování osobních údajů

Co do rozsahu zpracování kategorií údajů Správce zpracovává následující osobní údaje Dodavatelů / Odběratelů:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo a bankovní spojení
 • jméno a příjmení kontaktní osoby, její pracovní pozice, služební telefonní číslo a služební emailová adresa

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů Dodavatelů / Odběratelů ze strany Správce je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu;
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů.

Práva subjektů údajů

Dodavatelé / Odběratelé jako subjekty údajů mají ve vztahu ke Správci ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení následující právo:

 • právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po Správci informaci o zpracování svých osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mailová adresa: posta@uoou.cz